เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะผู้จัดการ |  ฝ่ายสินเชื่อ |  ฝ่ายบริหารสำนักงาน |  ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน |  ฝ่ายเงินฝาก |  ฝ่ายบัญชี |  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  ฝ่ายอำนวยการสาขา |  งานตรวจสอบภายใน |  เจ้าหน้าที่ทดลองปฎิบัติงาน | 

ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน
คุณชนิดาภา ไชยธงรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน
คุณวิธารี ฉายแสง
เจ้าหน้าที่งานการลงทุน
คุณณัฐยา น้อยสว่าง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
คุณรุจิรส คงเจริญ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
คุณวิไลลักษณ์ ไทยแท้
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
คุณเพ็ญพิชชา อติยศพงศ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน