เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะผู้จัดการ |  ฝ่ายสินเชื่อ |  ฝ่ายอำนวยการและบริหารสำนักงาน |  ฝ่ายการลงทุนและสินเชื่อสหกรณ์อื่น |  ฝ่ายเงินฝาก |  ฝ่ายบัญชีและการเงิน |  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  ฝ่ายอำนวยการสาขา |  งานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง |  เจ้าหน้าที่ทดลองปฎิบัติงาน | 

ฝ่ายการลงทุนและสินเชื่อสหกรณ์อื่น
น.ส.ชนิดาภา ไชยธงรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนและสินเชื่อสหกรณ์อื่น
น.ส.วิธารี ฉายแสง
เจ้าหน้าที่งานการลงทุน
นายชัยวุฒิ เปรมจันทน์
เจ้าหน้าที่งานการลงทุน
นายนภสินธุ์ ปรมสุวรรณพร
เจ้าหน้าที่งานการลงทุน