เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะผู้จัดการ |  ฝ่ายสินเชื่อ |  ฝ่ายบริหารสำนักงาน |  ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน |  ฝ่ายเงินฝาก |  ฝ่ายบัญชี |  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  ฝ่ายอำนวยการสาขา |  งานตรวจสอบภายใน |  เจ้าหน้าที่ทดลองปฎิบัติงาน | 

ฝ่ายบริหารสำนักงาน
คุณจินตนา จำปีเรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน
(ว่าง)
หัวหน้างานธุรการทั่วไป/สวัสดิการ
คุณฐิติมา บุญสิน
เจ้าหน้าที่งานธุรการทั่วไป
คุณประชุม คงเปี่ยม
เจ้าหน้าที่งานธุรการทั่วไป
คุณสุรพงศ์ ศรีทองอยู่
เจ้าหน้าที่งานธุรการทั่วไป
คุณวฒนัฐศิรินทร์ สว่างแสง
เจ้าหน้าที่งานประชุม/สัมมนา/ประชาสัมพันธ์
คุณนุชนภางค์ ศรีหาผล
เจ้าหน้าที่งานประชุม/สัมมนา/ประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติ กรจันทร์
หัวหน้างานสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
คุณวัลย์ลิกา จาตุประยูร
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
คุณจุฑาภรณ์ วงศ์พานิช
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
คุณกรชวัล เจียรอัญมณีกุล
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์