เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะผู้จัดการ |  ฝ่ายสินเชื่อ |  ฝ่ายอำนวยการและบริหารสำนักงาน |  ฝ่ายการลงทุนและสินเชื่อสหกรณ์อื่น |  ฝ่ายเงินฝาก |  ฝ่ายบัญชีและการเงิน |  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  ฝ่ายอำนวยการสาขา |  งานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง |  เจ้าหน้าที่ทดลองปฎิบัติงาน | 

ฝ่ายอำนวยการและบริหารสำนักงาน
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและบริหารสำนักงาน
น.ส.วฒนัฐศิรินทร์ สว่างแสง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายประชุม คงเปี่ยม
เจ้าหน้าที่งานธุรการทั่วไป
น.ส.วัลลิกา จาตุประยูร
เจ้าหน้าที่งานธุรการทั่วไป
น.ส.นุชนภางค์ ศรีหาผล
เจ้าหน้าที่งานประชุม/สัมมนา/ประชาสัมพันธ์
นายสุรพงศ์ ศรีทองอยู่
เจ้าหน้าที่งานธุรการทั่วไป
น.ส.สุวิมล พรฉัยยา
เจ้าหน้าที่งานธุรการทั่วไป
นางพรเพ็ญ สุนทรวิภาต
หัวหน้างานทะเบียนสมาชิก,สวัสดิการและสื่อสารองค์กร
น.ส.สุภากร วงศ์พานิช
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
น.ส.กรชวัล เจียรอัญมณีกุล
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
น.ส.จิรมิตร เสมาทอง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
น.ส.วริษฏา นิสสัยดี
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์