เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะผู้จัดการ |  ฝ่ายสินเชื่อ |  ฝ่ายบริหารสำนักงาน |  ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน |  ฝ่ายเงินฝาก |  ฝ่ายบัญชี |  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  ฝ่ายอำนวยการสาขา |  งานตรวจสอบภายใน |  เจ้าหน้าที่ทดลองปฎิบัติงาน | 

ฝ่ายสินเชื่อ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
คุณทวีสุข จิตรมา
หัวหน้างานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
คุณอรัญญา สุวิมลโอภาส
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
คุณภาวิณี ชะเอมสินธุ์
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
คุณกชนุช กระจกเอี่ยม
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
คุณณัฐธยาน์ ตระกูลฐิติภัทร
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
คุณบุญประเสริฐ ชูแก้ว
หัวหน้างานเงินกู้พิเศษ
คุณพรเพ็ญ สุนทรวิภาต
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้พิเศษ
คุณรัชนีกร ขันตรี
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้พิเศษ
คุณวิชุดา เขียวหอม
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้พิเศษ