เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะผู้จัดการ |  ฝ่ายสินเชื่อ |  ฝ่ายอำนวยการและบริหารสำนักงาน |  ฝ่ายการลงทุนและสินเชื่อสหกรณ์อื่น |  ฝ่ายเงินฝาก |  ฝ่ายบัญชีและการเงิน |  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  ฝ่ายอำนวยการสาขา |  งานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง |  เจ้าหน้าที่ทดลองปฎิบัติงาน | 

ฝ่ายสินเชื่อ
นางสมบัติ กรจันทร์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
น.ส.ภาวิณี ชะเอมสินธุ์
หัวหน้างานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
น.ส.กชนุช กระจกเอี่ยม
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
น.ส.ณัฐธยาน์ ตระกูลฐิติภัทร
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
น.ส.เพ็ญพิชชา อติยศพงศ์
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
น.ส.ชณิกา ช้างหล่อ
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ
นายบุญประเสริฐ ชูแก้ว
หัวหน้างานงานนิติกรรมจำนอง
น.ส.รัชนีกร ขันตรี
หัวหน้างานสินเชื่อพิเศษ/นิติกรรมสัญญาและติดตามหนี้สิน
น.ส.วิชุดา เขียวหอม
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้พิเศษ
น.ส.สุจิตราภรณ์ โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่งานเงินกู้พิเศษ