อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ระยะสั้น 2.75% ต่อปี ระยะปานกลาง 3.00% ต่อปี ระยะยาว 3.25% ต่อปี และประเภทโครงการ 2.75% ต่อปีSEUsMP.gif

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)