อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ระยะสั้น 3.00% ต่อปี ระยะปานกลาง 3.20% ต่อปี ระยะยาว 3.40% ต่อปี SEUsMP.gif


เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี ดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 1.00 , 1.25 , 1.50 ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 SEUsMP.gif


เงินฝากประจำทวีทรัพย์ 2 ปี ฝากเป็นรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี (ได้รับการยกเว้นเสียภาษี) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 SEUsMP.gif


เงินฝากประจำ 3 , 6 เดือน ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี , เงินฝากประจำ 9 , 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี , เงินฝากประจำ 15, 18, 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี , เงินฝากประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี, เงินฝากประจำ 40 เดือน ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 SEUsMP.gif


อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ทุกประเภทร้อยละ 5.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563