เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี ดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 1.00 , 1.25 , 1.50 , 1.75 ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560


เงินฝากประจำ 3 ,6 เดือน ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี , เงินฝากประจำ 9 ,12 เดือน ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี , เงินฝากประจำ 15 ,18 เดือน ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี , เงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี , เงินฝากประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี, เงินฝากประจำ 40 เดือน ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี เริ่ม 1 มกราคม 2560


เงินฝากประจำทวีทรัพย์ 2 ปี ฝากเป็นรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ได้รับการยกเว้นเสียภาษี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560


อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น สัญญาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ระยะสั้น 4.00% ต่อปี ระยะปานกลาง 4.25% ต่อปี ระยะยาว 4.50% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สมาชิก ทุกประเภทร้อยละ 5.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558