ประกาศอัตราปันผล-เฉลี่ยคืน(ย้อนหลัง) ของแต่ละปี


อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ระยะสั้น 3.20% ต่อปี ระยะปานกลาง 3.40% ต่อปี ระยะยาว 3.60% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ทุกประเภทร้อยละ 5.25 ต่อปี เริ่มวันที่ 25 ธันวาคม 2566


เงินฝากประจำทวีทรัพย์ 2 ปี ฝากเป็นรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี (ได้รับการยกเว้นเสียภาษี) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563


เงินฝากประจำ 3 , 6 เดือน ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี , เงินฝากประจำ 9 , 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี , เงินฝากประจำ 15, 18, 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี , เงินฝากประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี, เงินฝากประจำ 40 เดือน ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2563