วิธีคิดการเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราเฉลี่ยคืน
%

เงินกู้ฉุกเฉิน
เดือนมกราคม
บาท
บาท
เดือนกุมภาพันธ์
บาท
บาท
เดือนมีนาคม
บาท
บาท
เดือนเมษายน
บาท
บาท
เดือนพฤษภาคม
บาท
บาท
เดือนมิถุนายน
บาท
บาท
เดือนกรกฎาคม
บาท
บาท
เดือนสิงหาคม
บาท
บาท
เดือนกันยายน
บาท
บาท
เดือนตุลาคม
บาท
บาท
เดือนพฤศจิกายน
บาท
บาท
เดือนธันวาคม
บาท
บาท
เงินกู้สามัญ
เดือนมกราคม
บาท
บาท
เดือนกุมภาพันธ์
บาท
บาท
เดือนมีนาคม
บาท
บาท
เดือนเมษายน
บาท
บาท
เดือนพฤษภาคม
บาท
บาท
เดือนมิถุนายน
บาท
บาท
เดือนกรกฎาคม
บาท
บาท
เดือนสิงหาคม
บาท
บาท
เดือนกันยายน
บาท
บาท
เดือนตุลาคม
บาท
บาท
เดือนพฤศจิกายน
บาท
บาท
เดือนธันวาคม
บาท
บาท
เงินกู้พิเศษ
เดือนมกราคม
บาท
บาท
เดือนกุมภาพันธ์
บาท
บาท
เดือนมีนาคม
บาท
บาท
เดือนเมษายน
บาท
บาท
เดือนพฤษภาคม
บาท
บาท
เดือนมิถุนายน
บาท
บาท
เดือนกรกฎาคม
บาท
บาท
เดือนสิงหาคม
บาท
บาท
เดือนกันยายน
บาท
บาท
เดือนตุลาคม
บาท
บาท
เดือนพฤศจิกายน
บาท
บาท
เดือนธันวาคม
บาท
บาท

หมายเหตุ
1. ให้สมาชิกใส่อัตราเฉลี่ยคืนตามที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้
2. ให้สมาชิกใส่จำนวนดอกเบี้ยที่ชำระกับสหกรณ์ของแต่ละเดือน ช่องชำระดอกเบี้ย (ดูได้จากใบเสร็จสหกรณ์)
3. ให้สมาชิกใส่จำนวนเงินกรณีที่ได้รับชำระดอกเบี้ยคืนจากสหกรณ์ (ถ้ามี) ช่องชำระดอกเบี้ยคืน