คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 7 ประจำปี 2522

1. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา รองประธานกรรมการ
3. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ กรรมการเลขานุการ
4. รศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
5. ดร.สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส กรรมการทำหน้าที่รองผู้จัดการ
6. นายชูศักดิ์ ริมธีรกุล กรรมการประชาสัมพันธ์
7. ศ.เฉลา ลิมปินันทน์ กรรมการ
8. ผศ.นพ.มั่นสิทธิ์ ศุขอเนก กรรมการ
9. ผศ.นพ.ชัยสิน วีรวรรณ กรรมการ
10. อาจารย์ศรีสอางค์ พาชีรัตน์ กรรมการ
11. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
12. นางสุขสงบ บัวสรวง กรรมการ
13. น.ส.นิตยา เผื่อนอาษา กรรมการ