คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 6/2 ประจำปี 2521

1. ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ ประธานกรรมการ
2. นพ.สมมาส มิตรอารีย์ รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเลขานุการ
4. ผศ.สุนทรี สุวิปกิจ กรรมการ
5. นางนันท์ทิพย์ วิริโยทัย กรรมการ
6. ศ.เฉลา ลิมปินันทน์ กรรมการ
7. ผศ.นพ.ประธาน สูตะบุตร กรรมการ
8. ผศ.นพมาศ ว่องวิทย์เดช กรรมการ
9. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
10. นายเคล้า เชิดชูงาม กรรมการ