คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 6/1 ประจำปี 2521

1. ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ ประธานกรรมการ
2. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. ผศ.นพ.มั่นสิทธิ์ ศุขอเนก กรรมการเลขานุการ
4. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ กรรมการ
5. นางนันท์ทิพย์ วิริโยทัย กรรมการ
6. อาจารย์จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการ
7. นพ.สมมาส มิตรอารีย์ กรรมการ
8. ศ.เฉลา ลิมปินันทน์ กรรมการ
9. ผศ.นพ.ประธาน สูตะบุตร กรรมการ
10. ผศ.สุนทรี สุวิปกิจ กรรมการ
11. ผศ.นพมาศ ว่องวิทย์เดชา กรรมการ
12. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการ
13. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
14. นายเคล้า เชิดชูงาม กรรมการ