คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5 ประจำปี 2520

1. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นพ.สมมาส มิตรอารีย์ รองประธานกรรมการ
3. นางนันท์ทิพย์ วิริโยทัย กรรมการเหรัญญิก
4. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ กรรมการเลขานุการและผู้จัดการ
5. อาจารย์จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการประชาสัมพันธ์
6. ศ.เฉลา ลิมปินันทน์ กรรมการ
7. ผศ.นพ.ประธาน สูตะบุตร กรรมการ
8. ผศ.นพ.มั่นสิทธิ์ ศุขอเนก กรรมการ
9. อาจารย์จรัส ฮั่นตระกูล กรรมการ
10. อาจารย์สุนทรี สุวิปกิจ กรรมการ
11. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการ
12. อาจารย์ปรีชา กลิ่นเกษร กรรมการ
13. อาจารย์วิโรจน์ มันตะเภา กรรมการ
14. นายเคล้า เชิดชูงาม กรรมการ
15. นายศิริพัฒน์ ยิ้มหนองโพธิ์ กรรมการ