คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2519

1. ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ประธานกรรมการ
2. นพ.สมมาส มิตรอารีย์ รองประธานกรรมการ
3. ศ.นพ.ธงชัย ปภัสราทร กรรมการ
4. ผศ.นพ.ประธาน สูตะบุตร กรรมการ
5. นายเคล้า เชิดชูงาม กรรมการ
6. อาจารย์ประสาท ว่านเครือ กรรมการ
7. นายเฉลิม เจริญสัตย์ กรรมการ
8. ศ.เฉลา ลิมปินันทน์ กรรมการ
9. นพ.มั่นสิทธิ์ ศุขเอนก กรรมการ
10. พ.ท.ทพ.เศวต ทัศนบรรจง กรรมการ
11. อาจารย์จรัส ฮั่นตระกูล กรรมการ
12. นายระเบียบ ป้อมสุข กรรมการ
13. อาจารย์ชัยยุทธ บุญญานิตย์ กรรมการ
14. นายปรีชา จำปารัตน์ กรรมการเลขานุการ
15. รศ.นพ.เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ กรรมการและผู้จัดการ