คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2562
1. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ประธานกรรมการ
2. ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล รองประธานคนที่ 1
3. ศ.คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล รองประธานคนที่ 2
4. น.ส.ยุพดี คุณประยูร รองประธานคนที่ 3
5. ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ รองประธานคนที่ 4
6. รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ เหรัญญิก
7. น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
8. นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต กรรมการ
9. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
10. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา กรรมการ
11. น.ส.ศากุณ แสวงพานิช กรรมการ
12. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
13. นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ กรรมการ
14. นายประสิทธิ์ พึ่งตา กรรมการ
15. นายสมชาย ภู่ด้วง กรรมการ