คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2561
1. อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ตันวงษ์วาน รองประธานคนที่ 1
3. ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล รองประธานคนที่ 2
4. ศ.เกียรติคุณนพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ รองประธานคนที่ 3
5. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา รองประธานคนที่ 4
6. ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ เหรัญญิก
7. น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
8. น.ส.ศากุณ แสวงพานิช กรรมการ
9. นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต กรรมการ
10. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
11. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
12. น.ส.ยุพดี คุณประยูร กรรมการ
13. ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว กรรมการ
14. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ