คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2560
1. อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองประธานคนที่ 1
3. นางพวงทอง ตันวงษ์วาน รองประธานคนที่ 2
4. ศ.เกียรติคุณนพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ รองประธานคนที่ 3
5. นายสมชาย ภู่ด้วง รองประธานคนที่ 4
6. รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ เหรัญญิก
7. น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
8. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย กรรมการ
9. นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ กรรมการ
10. น.ส.ศากุณ แสวงพานิช กรรมการ
11. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
12. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
13. ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว กรรมการ
14. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
15. ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ กรรมการ