คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ประจำปี 2559
1. อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองประธานคนที่ 1
3. ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล รองประธานคนที่ 2
4. ศ.เกียรติคุณนพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ รองประธานคนที่ 3
5. นายสมชาย ภู่ด้วง รองประธานคนที่ 4
6. รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ เหรัญญิก
7. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ เลขานุการ
8. นางพวงทอง ตันวงษ์วาน กรรมการ
9. นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ กรรมการ
10. น.ส.ศากุณ แสวงพานิช กรรมการ
11. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย กรรมการ
12. น.ส.ยุพดี คุณประยูร กรรมการ
13. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
14. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา กรรมการ
15. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ