คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ประจำปี 2558
1. อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ตันวงษ์วาน รองประธานคนที่ 1
3. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองประธานคนที่ 2
4. ศ.นพ.เกียรติคุณวรชัย ศิริกุลชยานนท์ รองประธานคนที่ 3
5. นายสมชาย ภู่ด้วง รองประธานคนที่ 4
6. รศ.สาธิต โหตระกิตย์ เหรัญญิก
7. น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
8. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย กรรมการ
9. นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ กรรมการ
10. ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล กรรมการ
11. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
12. น.ส.ยุพดี คุณประยูร กรรมการ<
13. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา กรรมการ
14. ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ กรรมการ
15. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการ