คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ประจำปี 2557
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ  ประธานกรรมการ
2. ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล  รองประธานคนที่ 1
3. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย  รองประธานคนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย  รองประธานคนที่ 3
5. ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์  รองประธานคนที่ 4
6. น.ส.ศากุณ แสวงพานิช  เหรัญญิก
7. น.ส.พิมพร รัตนโชติ  เลขานุการ
8. ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล  กรรมการ
9. นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์  กรรมการ
10. น.ส.ยุพดี คุณประยูร  กรรมการ
11. รศ.สาธิต โหตระกิตย์  กรรมการ
12. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์  กรรมการ
13. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา  กรรมการ
14. นายสมชาย ภู่ด้วง  กรรมการ
15. นายชยันต์ ทัศนียะเวช  กรรมการ