คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ประจำปี 2556
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ  ประธานกรรมการ
2. อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา  รองประธานคนที่ 1
3. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์  รองประธานคนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย  รองประธานคนที่ 3
5. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา  รองประธานคนที่ 4
6. ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล  เหรัญญิก
7. น.ส.พิมพร รัตนโชติ  เลขานุการ
8. น.ส.ศากุณ แสวงพานิช  กรรมการ
9. ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล  กรรมการ
10. ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์  กรรมการ
11. รศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์  กรรมการ
12. น.ส.ยุพดี คุณประยูร  กรรมการ
13. ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว  กรรมการ
14. ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์  กรรมการ
15. นายชยันต์ ทัศนียะเวช  กรรมการ