คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2555
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ  ประธานกรรมการ
2. น.ส.แหวนดี อุทโท  รองประธานคนที่ 1
3. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์  รองประธานคนที่ 2
4. ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์  รองประธานคนที่ 3
5. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์  รองประธานคนที่ 4
6. ผศ.สมศรี ณ ระนอง  เหรัญญิก
7. น.ส.พิมพร รัตนโชติ  เลขานุการ
8. น.ส.ศากุณ แสวงพานิช  กรรมการ
9. อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา  กรรมการ
10. นายไพโรจน์ นวลคล้าย  กรรมการ
11. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์  กรรมการ
12. รศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์  กรรมการ
13. ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว  กรรมการ
14. นายชยันต์ ทัศนียะเวช  กรรมการ
15. ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์  กรรมการ