คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2554
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ  ประธานกรรมการ
2. อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา  รองประธานคนที่ 1
3. ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล  รองประธานคนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย   รองประธานคนที่ 3
5. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์  รองประธานคนที่ 4
6. น.ส.แหวนดี อุทโท  เหรัญญิก
7. ผศ.สมศรี ณ ระนอง  เลขานุการ
8. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์  กรรมการ
9. น.ส.ศากุณ แสวงพานิช  กรรมการ
10. น.ส.ยุพดี คุณประยูร  กรรมการ
11. ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์  กรรมการ
12. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์  กรรมการ
13. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา  กรรมการ
14. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์  กรรมการ
15. นายชยันต์ ทัศนียะเวช  กรรมการ