คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 ประจำปี 2518

1. ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ประธานกรรมการ
2. นพ.สมมาส มิตรอารีย์ รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร กรรมการ
4. ศ.นพ.ธงชัย ปภัสราทร กรรมการ
5. ดร.ประดน จาติกวนิช กรรมการ
6. นพ.ประธาน สูตะบุตร กรรมการ
7. อาจารย์พิเชษฐ์ ชิโนวรรณ กรรมการ
8. นายเคล้า เชิดชูงาม กรรมการ
9. อาจารย์ประสาท ว่านเครือ กรรมการ
10. อาจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ กรรมการ
11. นายเฉลิม เจริญสัตย์ กรรมการ
12. นพ.สันต์ศิริ ศรมณี กรรมการ
13. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการ
14. นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ กรรมการเลขานุการ
15. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ กรรมการและผู้จัดการ