คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2552
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ  ประธานกรรมการ
2. น.ส.แหวนดี อุทโท  รองประธานคนที่ 1
3. ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล  รองประธานคนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย  รองประธานคนที่ 3
5. นายสำราญ วรบุตร(ฉ่ำเย็นอุรา)  รองประธานคนที่ 4
6. ผศ.สมศรี ณ ระนอง  เหรัญญิก
7. น.ส.ศากุล แสวงพานิช  เลขานุการ
8. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย  กรรมการ
9. น.ส.พิมพร รัตนโชติ  กรรมการ
10. น.ส.ยุพดี คุณประยูร  กรรมการ
11. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร  กรรมการ
12. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์  กรรมการ
13. ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว  กรรมการ
14. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา  กรรมการ
15. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์  กรรมการ