คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำปี 2551
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ ประธานกรรมการ
2. อ.นพ.วิโรจน์  จงกลวัฒนา  รองประธานคนที่  1
3. รศ.นพ.วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์  รองประธานคนที่  2
4. นางวราภรณ์  โกมารกุล ณ นคร  รองประธานคนที่  3
5. นายสำราญ  วรบุตร(ฉ่ำเย็นอุรา)  รองประธานคนที่ 4
6. ผศ.น.พ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย  เหรัญญิก
7. น.ส.พิมพร รัตนโชติ  เลขานุการ
8. น.ส.ศากุณ  แสวงพานิช  กรรมการ
9. ศ.เกียรติคุณสมทรง  เลขะกุล  กรรมการ
10. รศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์  กรรมการ
11. นายไพโรจน์  นวลคล้าย  กรรมการ
12. น.ส.ยุพดี  คุณประยูร  กรรมการ
13. ผศ.วิฑูรย์  ดวงแก้ว  กรรมการ
14. ผศ.ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา  กรรมการ
15. นายเกรียงไกร  ตั้งสุขเกษมสันติ์  กรรมการ