คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ประจำปี 2550
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ ประธานกรรมการ
2. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานคนที่ 1
3. รศ.น.พ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองประธานคนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย รองประธานคนที่ 3
5. นายสำราญ วรบุตร(ฉ่ำเย็นอุรา) รองประธานคนที่ 4
6. ผศ.น.พ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย เหรัญญิก
7. ผศ.สมศรี ณ ระนอง เลขานุการ<
8. นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา กรรมการ
9. น.ส.พิมพร รัตนโชติ กรรมการ
10. ร.ศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
11. รศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ กรรมการ
12. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการ
13. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ กรรมการ
14. ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว กรรมการ
15. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ