คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ประจำปี 2549
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ ประธานกรรมการ
2. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อนันต์ ตัณมุขยกุล รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. รศ.วันดี เศวตมาลย์ รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายชยันต์ ทัศนียะเวช รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. รศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ กรรมการเหรัญญิก
7. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการและเลขานุการ
8. นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา กรรมการ
9. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย กรรมการ
10. นายประชา เชิดชูงาม กรรมการ
11. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
12. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
13. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ
14. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ กรรมการ
15. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการ