คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ประจำปี 2547
1. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นายไพโรจน์ นวลคล้าย รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายชยันต์ ทัศนียะเวช รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการเหรัญญิก
7. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการและเลขานุการ
8. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการ
9. รศ.ศิริพร ธิติเลิศเดชา กรรมการ
10. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ กรรมการ
11. รศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
12. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการ
13. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
14. รศ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ กรรมการ
15. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ