คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2546
1. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ ประธานกรรมการ
2. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. รศ.วันดี เศวตมาลย์ รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. รศ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการเหรัญญิก
7. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการและเลขานุการ
8. รศ.ศิริพร ธิติเลิศเดชา กรรมการ
9. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย กรรมการ
10. นายประชา เชิดชูงาม กรรมการ
11. นายสมใจ แย้มประสงค์ กรรมการ
12. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
13. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
14. นายสำราญ วรบุตร กรรมการ
15. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ