คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2545

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ ประธานกรรมการ
2. ผศ.สมศรี ณ ระนอง รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา กรรมการเหรัญญิก
7. นายประชา เชิดชูงาม กรรมการและเลขานุการ
8. นายสมใจ แย้มประสงค์ กรรมการ
9. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
10. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการ
11. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
12. นายรุ่งวิทย์ มาศงามเมือง กรรมการ
13. รศ.น.สพ.ดร.วิโรจน์ กิติคุณ กรรมการ
14. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
15. นายสำราญ วรบุตร กรรมการ