คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2544

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ ประธานกรรมการ
2. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อนันต์ ตัณมุขยกุล รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
7. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการและเลขานุการ
8. นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา กรรมการ
9. รศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
10. นายสำราญ วรบุตร กรรมการ
11. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
12. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ
13. นายรุ่งวิทย์ มาศงามเมือง กรรมการ
14. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
15. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการ