คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 2 ประจำปี 2517

1. อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ประธานกรรมการ
2. ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง รองประธานกรรมการ
3. ศ.นพ.ธงชัย ปภัสราทร กรรมการ
4. อาจารย์ฉวี บุนนาค กรรมการ
5. อาจารย์นพรัตน์ สุรพิพิธ กรรมการ
6. ดร.ประดน จาติกวนิช กรรมการ
7. นพ.สมมาส มิตรอารีย์ กรรมการ
8. นพ.ประธาน สูตะบุตร กรรมการ
9. อาจารย์สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส กรรมการ
10. นพ. ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการ
11. นายเคล้า เชิดชูงาม กรรมการ
12. อาจารย์ประสาท ว่านเครือ กรรมการ
13. อาจารย์พิเชษฐ์ ชิโนวรรณ กรรมการ
14. รศ.นพ.ตุ๊ ชัยวัฒน์ กรรมการ
15. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ กรรมการเลขานุการคณะผู้จัดการ