คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประจำปี 2542

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ ประธานกรรมการ
2. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อนันต์ ตัณมุขยกุล รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. นายไพโรจน์ นวลคล้าย รองประธานกรรมการคนที่ 5
7. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการผู้จัดการใหญ่
8. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
9. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
10. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการเลขานุการ
11. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา กรรมการ
13. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
14. นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา กรรมการ
15. รศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
16. ผศ.ทพ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ กรรมการ
17. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
18. นายประชา เชิดชูงาม กรรมการ
19. นายสมใจ แย้มประสงค์ กรรมการ
20. น.ส.อนุศรี สรณารักษ์ กรรมการ
21. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
22. นายสมพร เจ๊ะวงศ์ กรรมการ
23. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
24. นายสมชาย วิริภิรมย์กูล กรรมการ
25. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ