คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำปี 2541

1. ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. รศ.นพ.อนันต์ ตัณมุขยกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายไพโรจน์ นวลคล้าย รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 5
7. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการผู้จัดการใหญ่
8. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
9. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
10. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการเลขานุการ
11. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายสมชาย วิริภิรมย์กูล กรรมการ
13. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
14. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
15. รศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
16. ผศ.ทพ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ กรรมการ
17. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
18. นายระเบียบ ป้อมสุข กรรมการ
19. น.ส.อนุศรี สรณารักษ์ กรรมการ
20. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
21. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ
22. นายสมพร เจ๊ะวงศ์ กรรมการ
23. นางศุภกาพันธ์ พราวศรี กรรมการ
24. นายประชา เชิดชูงาม กรรมการ
25. นายสมใจ แย้มประสงค์ กรรมการ