คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ประจำปี 2540

1. ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
7. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการทำหน้าที่รองผู้จัดการ
8. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
9. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการเลขานุการ
10. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
12. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
13. นายสมชาย วิริภิรมย์กูล กรรมการ
14. รศ.ทวีสุข กรรณล้วน กรรมการ
15. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
16. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
17. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
18. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ
19. นายระเบียบ ป้อมสุข กรรมการ
20. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
21. รศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
22. นางศุภกาพันธ์ พราวศรี กรรมการ
23. ผศ.(พิเศษ) สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการ
24. นายสมพร เจ๊ะวงศ์ กรรมการ
25. น.ส.อนุศรี สรณารักษ์ กรรมการ