คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2539

1. ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
7. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการทำหน้าที่รองผู้จัดการ
8. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
9. ผศ.(พิเศษ) สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการเลขานุการ
10. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
12. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
13. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
14. รศ.ทวีสุข กรรณล้วน กรรมการ
15. นายประชา เชิดชูงาม กรรมการ
16. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ
17. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
18. นายระเบียบ ป้อมสุข กรรมการ
19. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
20. รศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
21. นายสมชาย วิริภิรมย์กูล กรรมการ
22. นายสมพร เจ๊ะวงศ์ กรรมการ
23. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการ
24. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
25. น.ส.อนุศรี สรณารักษ์ กรรมการ