คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2538

1. ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
7. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
8. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการทำหน้าที่รองผู้จัดการ
9. ผศ.(พิเศษ) สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการเลขานุการ
10. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
12. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
13. น.ต.อนันต์ สุกาญจน์ รน. กรรมการ
14. นายระเบียบ ป้อมสุข กรรมการ
15. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการ
16. นายประชา เชิดชูงาม กรรมการ
17. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
18. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
19. รศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
20. น.ส.อนุศรี สรณารักษ์ กรรมการ
21. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
22. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ
23. นายสัมภาษณ์ นิชรัตน์ กรรมการ
24. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
25. รศ.ดร..นภพร ทัศนัยนา กรรมการ