คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2537

1. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
6. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการเลขานุการ
7. ผศ.(พิเศษ) สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
9. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
10. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
11. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา กรรมการ
12. น.ต.อนันต์ สุกาญจน์ รน. กรรมการ
13. นายระเบียบ ป้อมสุข กรรมการ
14. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการ
15. นายประชา เชิดชูงาม กรรมการ
16. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการ
17. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
18. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
19. รศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
20. นางสุภาพร ธรรมสุกฤต กรรมการ
21. นางรุจิรา สัมมะสุต กรรมการ
22. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ
23. นายสัมภาษณ์ นิชรัตน์ กรรมการ
24. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
25. รศ.ดร..นภพร ทัศนัยนา กรรมการ