คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2536

1. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. น.ส.แหวนดี อุทโท รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
6. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
7. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการเลขานุการ
8. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
9. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
10. ผศ.อุไร โพธา กรรมการ
11. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา กรรมการ
12. น.ต.อนันต์ สุกาญจน์ รน. กรรมการ
13. นายระเบียบ ป้อมสุข กรรมการ
14. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการ
15. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
16. ผศ.(พิเศษ) สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการ
17. นายจรูญศักดิ์ ศักดิ์แก้ว กรรมการ
18. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
19. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
20. นายประชา เชิดชูงาม กรรมการ
21. นายประศาสน์ วรศานต์ กรรมการ
22. รศ.วันดี เศวตมาลย์ กรรมการ
23. นางสุภาพร ธรรมสุกฤต กรรมการ
24. นางรุจิรา สัมมะสุต กรรมการ