คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ประจำปี 2535

1. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นางอารีย์ พฤกษราช รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. รศ.นพ.อิทธิพันธ์ เจริญผล รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
7. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการเลขานุการ
8. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
9. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการ
10. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
11. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
12. อาจารย์อุไร โพธา กรรมการ
13. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา กรรมการ
14. น.ต.อนันต์ สุกาญจน์ รน. กรรมการ
15. ผศ.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย กรรมการ
16. นายระเบียบ ป้อมสุข กรรมการ
17. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการ
18. นางสร้อยสุมน โสพรรณากร กรรมการ
19. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
20. ผศ.(พิเศษ) สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการ
21. นายจรูญศักดิ์ ศักดิ์แก้ว กรรมการ