คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 ประจำปี 2534

1. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.อิทธิพันธ์ เจริญผล รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
7. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการเลขานุการ
8. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
9. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการ
10. ผศ.ทพ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน กรรมการ
11. ผศ.วิโรจน์ มันตะเภา กรรมการ
12. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา กรรมการ
13. น.ต.อนันต์ สุกาญจน์ รน. กรรมการ
14. ผศ.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย กรรมการ
15. นายระเบียบ ป้อมสุข กรรมการ
16. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
17. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
18. นางสุวณี คงรุ่งเรือน กรรมการ
19. นางอารีย์ พฤกษราช กรรมการ
20. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการ