คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18 ประจำปี 2533

1. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
6. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
7. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการเลขานุการ
8. อาจารย์อุไร โพธา กรรมการ
9. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการ
10. ผศ.ทพ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน กรรมการ
11. ผศ.วิโรจน์ มันตะเภา กรรมการ
12. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา กรรมการ
13. รศ.นพ.อิทธิพันธ์ เจริญผล กรรมการ
14. รศ.นพ.สุนทร ศรมยุรา กรรมการ
15. น.ต.อนันต์ สุกาญจน์ รน. กรรมการ
16. นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
17. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
18. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
19. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการ
20. นางสุวณี คงรุ่งเรือน กรรมการ
21. นางสุภา ทับเกษม กรรมการ