คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 ประจำปี 2516

1. ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร รองประธานกรรมการ
3. ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช กรรมการ
4. ศ.นพ.ธงชัย ปภัสราทร กรรมการ
5. รศ.นพ. ตุ๊ ชัยวัฒน์ กรรมการ
6. อาจารย์นพรัตน์ สุรพิพิธ กรรมการ
7. ดร.ประดน จาติกวนิช กรรมการ
8. นพ.สมมาส มิตรอารีย์ กรรมการ
9. นพ.ประธาน สูตะบุตร กรรมการ
10. อาจารย์สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส กรรมการ
11. นพ. ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการ
12. อาจารย์พิเชษฐ์ ชิโนวรรณ กรรมการ
13. นายเคล้า เชิดชูงาม กรรมการ
14. ดร.สุธีรา ทอมสัน กรรมการ
15. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ กรรมการเลขานุการคณะผู้จัดการ