คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17 ประจำปี 2532

1. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
6. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเหรัญญิก
7. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการเลขานุการ
8. อาจารย์อุไร โพธา กรรมการ
9. ผศ.ทพ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน กรรมการ
10. รศ.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ กรรมการ
11. ผศ.วิโรจน์ มันตะเภา กรรมการ
12. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา กรรมการ
13. รศ.นพ.อิทธิพันธ์ เจริญผล กรรมการ
14. รศ.นพ.สุนทร ศรมยุรา กรรมการ
15. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
16. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
17. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการ
18. นางฉลวย ขาวสอาด กรรมการ
19. นางสุวณี คงรุ่งเรือน กรรมการ
20. นางนันท์ทิพย์ วิริโยทัย กรรมการ