คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16 ประจำปี 2531

1. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
6. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการเหรัญญิก
7. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการเลขานุการ
8. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
9. ผศ.ทพ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ กรรมการ
10. รศ.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ กรรมการ
11. ผศ.วิโรจน์ มันตะเภา กรรมการ
12. นายสำราญ ฉ่ำเย็นอุรา กรรมการ
13. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา กรรมการ
14. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
15. ผศ.ทพ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน กรรมการ
16. นางนันท์ทิพย์ วิริโยทัย กรรมการ
17. ผศ.บุญจริง เกษมสุวรรณ กรรมการ
18. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการ
19. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
20. นางฉลวย ขาวสอาด กรรมการ
21. นางสุวณี คงรุ่งเรือน กรรมการ