คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 15 ประจำปี 2530

1. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเลขานุการ
5. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการเหรัญญิก
6. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
7. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
8. อาจารย์อุไร โพธา กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
9. ผศ.วิโรจน์ มันตะเภา กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
10. ผศ.ทพ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
11. รศ.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
12. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา กรรมการ
13. ศ.กาญจนา สืบสงวน กรรมการ
14. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการ
15. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
16. ผศ.ทพ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน กรรมการ
17. ผศ.บุญจริง เกษมสุวรรณ กรรมการ
18. ดร.ปรีชา กลิ่นเกษร กรรมการ
19. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
20. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการ
21. นางฉลวย ขาวสอาด กรรมการ