คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 ประจำปี 2528

1. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเลขานุการ
5. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการเหรัญญิก
6. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
7. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
8. อาจารย์อุไร โพธา กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
9. ผศ.วิโรจน์ มันตะเภา กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
10. ดร.ปรีชา กลิ่นเกษร กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
11. รศ.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
12. รศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ กรรมการ
13. ศ.กาญจนา สืบสงวน กรรมการ
14. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการ
15. ผศ.ทพ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ กรรมการ
16. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
17. ผศ.บุญจริง เกษมสุวรรณ กรรมการ
18. นางลักษรา เทพพรรธนะ กรรมการ
19. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการ
20. นางฉลวย ขาวสอาด กรรมการ