คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ประจำปี 2527

1. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา ประธานกรรมการ
2. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ
3. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการเลขานุการ
4. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการเหรัญญิก
5. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
6. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
7. ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ กรรมการฝ่ายกฎหมาย
8. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
9. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการ
10. ผศ.ทพ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ กรรมการ
11. รศ.สมพงษ์ องอาจยุทธ กรรมการ
12. อาจารย์อุไร โพธา กรรมการ
13. ผศ.บุญจริง เกษมสุวรรณ กรรมการ
14. ดร.ปรีชา กลิ่นเกษร กรรมการ
15. นางฉลวย ขาวสอาด กรรมการ