คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11 ประจำปี 2526

1. รศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา รองประธานกรรมการ
3. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ กรรมการเลขานุการ
4. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการเหรัญญิก
5. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
6. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการทำหน้าที่รองผู้จัดการ
7. ผศ.นพ.มั่นสิทธิ์ ศุขอเนก กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
8. ผศ.นพ.ชัยสิน วีรวรรณ กรรมการ
9. ผศ.ทพ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ กรรมการ
10. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
11. ผศ.บุญจริง เกษมสุวรรณ กรรมการ
12. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
13. ผศ.ลักษณา เทพพรรธนะ กรรมการ
14. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการ
15. นางฉลวย ขาวสอาด กรรมการ