คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 9 ประจำปี 2524

1. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี รองประธานกรรมการ
3. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ กรรมการเลขานุการ
4. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา กรรมการเหรัญญิก
5. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
6. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการทำหน้าที่รองผู้จัดการ
7. รศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ กรรมการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
8. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
9. ผศ.นพ.มั่นสิทธิ์ ศุขอเนก กรรมการ
10. ผศ.นพ.ชัยสิน วีรวรรณ กรรมการ
11. ผศ.ทพ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ กรรมการ
12. ผศ.บุญจริง เกษมสุวรรณ กรรมการ
13. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการ
14. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
15. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการ