คณะกรรมการ อดีต-ปัจจุบัน

ชุดที่ ก่อตั้ง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 8 ประจำปี 2523

1. ศ.นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี รองประธานกรรมการ
3. ทพ.ญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์ กรรมการเลขานุการ
4. รศ.นพ.ขจร เชาวนปรีชา กรรมการเหรัญญิก
5. รศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
6. อาจารย์ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ กรรมการทำหน้าที่รองผู้จัดการ
7. อาจารย์บุญมี แก้วทิพย์ กรรมการ
8. ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง กรรมการ
9. ผศ.บุญจริง เกษมสุวรรณ กรรมการ
10. ผศ.นพ.มั่นสิทธิ์ ศุขอเนก กรรมการ
11. อาจารย์จำรัส จุลละบุษปะ กรรมการ
12. ผศ.นพ.ชัยสิน วีรวรรณ กรรมการ
13. รศ.ฉลองรัฐ อินทรีย์ กรรมการ
14. น.ส.แหวนดี อุทโท กรรมการ
15. ผศ.ทพ.วิจิตร์ ลาภาเกษมทิพย์ กรรมการ