คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะอนุกรรมการการลงทุน
อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
กรรมการ
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
กรรมการ
นางชไมพร เจริญไกรกมล
กรรมการ
นางราตรี ปั้นพินิจ
กรรมการ
น.ส.พัชรา ตันติศิริคุณ
กรรมการ
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
เลขานุการ