คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะอนุกรรมการการลงทุน
ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
กรรมการ
ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
กรรมการ
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
กรรมการ
นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต
กรรมการ
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
กรรมการ
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
เลขานุการ