คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะอนุกรรมการการลงทุน
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานกรรมการ
ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
กรรมการ
ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
กรรมการ
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
กรรมการ
นางสีฟ้า คำพา
กรรมการ
นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต
กรรมการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
เลขานุการ